Alfred Berg Nordic Small Cap ESG

«En fond för investerare som söker exponering mot hållbar nordisk innovation»

Den 9:e juni 2020 lanserar vi vår nya fond Alfred Berg Nordic Small Cap ESG. Fonden investerar i små och mellanstora bolag och har en tydlig hållbarhetsprofil. Fonden är anpassad för svenska investerare som vill ta del av värdeutvecklingen i nordiska små och mellanstora företag. Alfred Berg Nordic Small Cap ESG är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att uppnå värdetillväxt som överstiger referensindex Carnegie Small CSX Return Nordic.

Fonden investerar i aktier noterade i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Portföljen investerar i normalfallet i mellan 80 och 120 bolag. Fondens hållbarhetsstrategi tar hänsyn till etiska, miljömässiga och sociala aspekter samt ägarstyrning i val av bolag.

Varför ska man investera i nordiska aktier?

Norden är en attraktiv region ur investeringssynpunkt, både från ett lokalt och från ett globalt perspektiv. Värdeskapande och ekonomisk tillväxt är hög i de nordiska länderna och det är en politiskt stabil region. Statistik från perioden 1994 till 2019 (kalla: Alfred Berg och Bloomberg) visar att den nordiska regionen växer snabbare än den Europeiska Unionen. Hög tillväxt i bolagen över tid ger hög tillväxt i BNP och hög förväntad avkastning på aktiemarknaderna. Statistik från perioden från 2009 till 2019 visar att de nordiska börserna har haft högre avkastning än världsindex(kalla: Alfred Berg och Bloomberg). Investerare i nordiska aktier får tillgång till ett brett urval av små och innovativa nordiska bolag. Flera nordiska start-ups och småbolag har växt till globala tungviktare, som till exempel Spotify, Klarna, Skype och Rovio.

Graf 1 – Ackumularad avkastning 2009-2019

Landing page - Nordiska Småbolag - Ackumulerad avkastning
Källa: Alfred Berg, Bloomberg (lokal valuta).Historisk avkastning är ingen indikator för framtida avkastning.

Nordic Small Cap Investeringsuniversum

Fondens referensindex är Carnegie Small CSX Return Nordic. Investeringsuniversumet består av över 600 bolag och har över 4000 miljarder SEK i samlat marknadsvärde.

Graf 2 – Landfördelning – Nordic Small Cap Indeks

Landing page - Nordiska Småbolag - Landfordelning
Källa: Carnegie Small CSX Return Nordic – EUR. Bloomberg data från 2020-01-31.

Varför ska man investera i nordiska småbolagsaktier?

Under period 2002 till 2019 ser vi av grafen nedan att nordiska småbolagsaktier gav en bättre avkastning än jämförbara småbolagsindex i Amerika, Europa och Storbritannien. Under samma period har referensindexet Carnegie Small CSX Return Nordic ett solitt försprång över de andra internationella småbolagsindexen. Vi ser alltså att de nordiska småbolagen överlag har presterat bättre än sina internationella konkurrenter. Under den här perioden har investerare som valt nordiska småbolag fått en betydande meravkastning.

Graf 3 – Avkastning för olika småbolagsindekser

Maximum drawdown
Källa: Alfred Berg, Bloomberg (i euro). Historisk avkastning är ingen indikator för framtida avkastning.

Ökad diversifiering – Norden erbjuder flera spännande sektorer som inte samvarierar

En stor fördel med nordiska aktier är att fondens förvaltare kan välja bra bolag från de olika nordiska länderna utifrån ett brett spektrum av skilda sektorer. Inom Norden får förvaltaren stor flexibilitet att exponera fonden mot de sektorer som vi tycker har bäst avkastnings-potential.

Sverige har en rad spännande IT-bolag och innovativa industribolag. I Norge hittar vi solida producenter av fisk och skaldjur i en stark global megatrend. Man hittar där också innovativa bolag inom förnybar energi som Nel Hydrogen. I Danmark finns flera spännande bolag inom hälsosektorn, som biotech, medtech och pharma. I Finland finns flera skogsbolag som dessutom klassificeras som hållbara. Fonden investerar inte i producenter av fossila bränslen eller energiproducenter som använder fossilt bränsle.

Grafen nedan visar en tydlig variation i avkastning mellan de olika länderna under perioden 2011 till 2019. Genom att investera i nordiska aktier istället för enskilda länder har det därmed funnits en möjlighet till god avkastning och lägre svängningar.

Graf 4 – Danmark och Sverige visade bra avkastning när Norge drogs ner av oljepriset

Landing page - Årlig avkastning för de nordiska börserna
Källa: Alfred Berg, Bloomberg

Förvaltning av nordiska småbolagsaktier hos Alfred Berg

Alfred Berg följer en systematisk investeringsprocess för att köpa nordiska bolag som är attraktivt prissatta. Vi startar med en idé- och screeningprocess då vi jämför bolagens uppskattade framtida vinsttillväxt. Dessutom använder vi ett antal andra indikatorer som pris i relation till vinsttillväxt och vinsttrend i bolagen. På detta vis kan vi sortera ut de bolag som vi tycker är attraktivt prissatta i förhållande till den uppskattade vinsttillväxten.

Därefter görs en fundamentalanalys som inkluderar ESG-faktorer, för att därigenom skatta bolagens tillväxtpotential och för att se om bolagen har en balansräkning som tål den väntade tillväxten. Faktorer som förväntas påverka bolagens framtida resultat, tillväxt och konkurrenskraft analyseras också.

Många av bolagen i småbolagsindexet har liten eller ingen analystäckning av analytiker hos bankerna. Detta ger förvaltarna en större möjlighet att hitta underanalyserade bolag som kan vara intressanta investeringsobjekt. En stor del av förvaltarnas jobb är därför att ha möten med företagsledningar för att själva få en möjlighet att prognostisera resultattillväxt och risk för bolagen. Under ett år träffar våra förvaltare över 200 bolag.

Efter initial screening, analys och utvärdering diskuteras bolagen som är aktuella för portföljen inom Alfred Bergs nordiska aktieteam. Huvudförvaltaren, Johan Stein, är den förvaltare som har sista ordet i portföljsammansättningen. Det nordiska samarbetet säkrar att vi utnyttjar vår lokala styrka på bästa sätt.

Alfred Berg Nordic Small Cap ESG skiljer sig från andra fonder genom att fonden investerar i bolag med ett börsvärde ända ned till en miljard kronor. Det finns en hel del intressanta och underanalyserade bolag i denna storleksordning där vår investeringsprocess kan ge oss en konkurrensfördel. För en långsiktig investerare kan det vara intressant att placera tidigt i denna typ av bolag för att därmed kunna ta del av en förväntad period med hög tillväxt framöver. Fonden har god diversifiering eftersom förvaltaren normalt sett kommer ha mellan 80 och 120 bolag i portföljen. Det strategiska fokuset ligger på bolag med bra tillväxt till rätt pris. Meravkastningen förväntas komma från investeringar i bolag som inte är fullt värdesatta för sin hållbara tillväxt och från förvaltarens 20-åriga erfarenhet med att analysera aktiebolag och förvalta fonder.

En nordisk aktiefond som investerar hållbart och ansvarsfullt

Norden fortsätter att vara ledande inom hållbarhet. Det visar RobecoSams halvårsvisa hållbarhetsundersökning i grafen nedan. Norden är en region som överlag står sig bra i internationella jämförelser inom hållbarhet. Alfred Berg är en nordisk specialistförvaltare och merparten av Alfred Bergs fonder är nordiska.

Graf 5 – De högaste och lågaste rankade nationerna på ESG

ESG Score
Källa: RobecoSAM

Hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI) har varit en del av Alfred Bergs portföljförvaltning i många år. Redan i december 2012 beslutade Alfred Berg att införa SRI-kriterier i alla aktie- och obligationsfonder.

För Alfred Berg Nordic Small Cap ESG integreras hållbarhet och ansvar i investeringsvalen på fyra olika sätt.

1. ESG integrering

Alfred Berg Nordic Small Cap ESGs investeringsprocess integrerar ESG-faktorer i förvaltningen. Innan förvaltaren investerar i ett bolag, tas hänsyn till 1) miljömässiga faktorer (E) som till exempel hur bolaget påverkar miljön och resurseffektivitet, 2) sociala faktorer (S) som till exempel mänskliga rättigheter, anställningsrättigheter och likabehandling, 3) bolagets ägarstyrningsstruktur och bolags ledning (G). En ESG-analys kan identifiera både risker och möjligheter i ett bolag.

2. Negativ exkludering – Vilka bolag förvaltaren väljer bort

  • Bolag som inte tillfredsställer fondens egna placeringsanvisningar för etik och hållbarhet
  • Bolag som inte tillfredsställer BNP Paribas placeringsanvisningar för etik och hållbarhet
  • Bolag som inte tillfredsställer Svenska kyrkans placeringsanvisningar för etik och hållbarhet
  • Bolag som inte tillfredsställer norska Statens Pensjonsfond Utlands (PFU) placeringsanvisningar för etik och hållbarhet

Fonden investerar till exempel inte i bolag med aktivitet inom klusterbomber, personminor, kemiska- och biologiska vapen, atomvapen och annat krigsmateriel, tobak, pornografi, fossilt bränsle och uran.

Fonden kan investera i bolag som har maximalt fem procent av omsättningen inom penningspel eller produktion/distribution av alkohol.

Fonden kräver att bolag som den investerar i tillfredsställer konventioner som FN Global Compacts och OECDs riktlinjer för frågor om miljö, sociala aspekter och ägarstyrning.

3. Positiv inkludering – Vilka bolag förvaltaren väljer in, om de är intressanta från en finansiell och värderingsmässig utgångspunkt

  • Bolag som kvalificerar sig enligt ESG factor scoring (risk/opportunity) baserat på BNP Paribas Sustainability Center, eller
  • Bolag som kvalificerar sig enligt ESG factor scoring (risk/opportunity) baserat på Alfred Bergs interna ESG-analys

4. Alfred Bergs påverkan på bolagen vi investerar i

När vi identifierar svagheter i ett bolags ESG profil, tar vi kontakt med bolaget för att hjälpa det att förbättra svagheterna. Syftet med detta är att öka hållbarheten i bolagens affärsmodell och på det sättet reducera den långsiktiga risken.

Alfred Berg – Den nordiska specialistförvaltaren

Alfred Berg är en nordisk specialistförvaltare som förvaltar ungefär 100 miljarder kronor i aktie- och räntefonder på våra kunders vägnar. De senaste åren har vi sett en stark ökning i förvaltat kapital efter goda resultat i våra fonder. Alfred Berg fick toppranking i Prosperas prestigefyllda kundtillfredställelsesundersökning bland norska kapitalförvaltare 2018 och 2019.

Alfred Berg Prospera 2018 2019
APPENDIX

Fondnamn: Alfred Berg Nordic Small Cap ESG

Förvaltningsbolag: Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Huvudförvaltare: Johan Stein, 20 års erfarenhet med förvaltning av nordiska aktier

Medförvaltare: Kristian Tunaal, förvaltare av Alfred Berg Nordic Gambak (Nordic All Cap)

Investeringsuniversum: Nordiska småbolag

Referensindex: Carnegie Small CSX Return Nordic Index

Förvaltningsavgift: 1,75%